Werknemers

Home » Werknemers

Ik heb een beëindigingsovereenkomst ontvangen, wat nu?

Wanneer u een beëindigingsovereenkomst ontslag ontvangt, is dit meestal geen reden om verheugd te zijn. Soms wordt er voor een beëindigingsovereenkomst ook wel een andere naam gebruikt. Er wordt dan gesproken van een vaststellingsovereenkomst. Het betekent dat uw werkgever de samenwerking met u wil stoppen en dat u doorgaans met een uitkoopsom wordt weggestuurd. Nu bent u natuurlijk niet verplicht om zo’n overeenkomst direct te ondertekenen. Veel verstandiger is het om hem eerst eens te laten lezen door een arbeidsrechtjurist. Heeft u al een handtekening gezet? Kijk dan snel of er al twee weken zijn verstreken. Binnen die termijn kunt u namelijk uw handtekening nog herroepen. Is de ontvangen beëindigingsovereenkomst gunstig voor mij? De belangen [...]

Door |2021-02-17T10:43:01+00:00maandag 12 oktober 2020|Categorieën: Werknemers|Tags: , , |

Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer?

De rechten en plichten van een werknemer zijn vastgelegd in het Nederlandse arbeidsrecht. Hieronder worden de belangrijkste rechten en plichten van een werknemer uiteengezet. Werk verrichten Een werknemer is verplicht om de overeengekomen arbeid zelf, naar beste vermogen te verrichten en redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever op te volgen. Disciplinaire maateregelen kunnen volgen wanneer een werknemer weigert gehoor te geven aan de redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever. Loon Een werknemer heeft recht op salaris. Iedere werknemer van 21 jaar en ouder heeft recht op een minimumloon dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Vakantie Een werknemer heeft recht op een minimum aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren [...]

Door |2021-02-17T11:07:00+00:00donderdag 2 april 2020|Categorieën: Werknemers|Tags: |

Het ontslag op staande voet aanvechten

Ontslag op staande voet Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst op basis van een dringende reden opzeggen. De arbeidsovereenkomst wordt dan per direct beëindigd. De werkgever hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen. Dit betekent dat de werknemer per direct zijn baan verliest. Het ontslag op staande voet wordt doorgaans mondeling gegeven en vervolgens schriftelijk bevestigd. De werkgever heeft voor een ontslag op staande voet geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Een werknemer die op staande voet is ontslagen, heeft geen recht op een uitkering.  Voorwaarden bij ontslag op staande voet Een werkgever die een werknemer op staande voet wilt ontslaan moet aan een aantal voorwaarden voldoen.  Er moet sprake van een dringende [...]

Door |2021-02-17T11:07:44+00:00donderdag 2 april 2020|Categorieën: Werknemers|Tags: , , |

Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer bij ziekte?

Loon bij ziekte Is een werknemer niet in staat om arbeid te verrichten vanwege ziekte? Dan heeft de werknemer in het eerste ziektejaar recht op 70% van zijn loon en minimaal op het minimumloon. In het tweede ziektejaar heeft een werknemer recht op minimaal 70% van het loon. De werkgever is bij het tweede ziektejaar niet verplicht om aan het minimumloon te voldoen. Dit geldt niet voor mensen die van het UWV ziekengeld ontvangen of als uitzendkracht werken. Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op loon tot de vervaldatum van het tijdelijke arbeidsovereenkomst. Mocht de werknemer zich niet houden aan de controlevoorschriften en/of weigeren passende arbeid te verrichten, dan mag de werkgever het loon [...]

Door |2021-02-17T11:08:53+00:00maandag 30 maart 2020|Categorieën: Werknemers|Tags: , |

Het ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is het meest ingrijpende middel dat de werkgever heeft om een einde te maken aan het dienstverband. Dit middel heeft aanzienlijke gevolgen voor de werknemer. Zo kan werknemer geen aanspraak meer maken op een WW-uitkering. Onder welke omstandigheden is het ontslag op staande voet gerechtvaardigd? Uitgangspunt Het ontslag op staande voet is gerechtvaardigd indien werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een dringende redenen. Hierbij moet worden gedacht aan ernstige misdragingen op het werk, zoals diefstal, fraude en werkweigering. De vraag of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is, kan afhankelijk zijn van de bijzondere en individuele omstandigheden van de werknemer. Dit blijkt uit het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 30 [...]

Door |2021-02-17T11:09:32+00:00maandag 26 november 2018|Categorieën: Werkgevers, Werknemers|Tags: |

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt met ingang van 1 januari 2015 dat het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan bij overeenkomsten die worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Uitzondering Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomt Op deze hoofdregel is een uitzondering die van toepassing is op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn op of na 1 januari 2015. Een concurrentiebeding mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen zijn, als de noodzaak hiervan voldoende is gemotiveerd. Uit de motivering moet blijken dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de woorden ‘noodzakelijk’ en ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ kan worden opgemaakt dat dit een zware toets is. Dat blijkt uit [...]

Door |2021-02-17T11:10:28+00:00zondag 25 november 2018|Categorieën: Werkgevers, Werknemers|Tags: , |

Moet werknemer eenzijdige wijziging functie accepteren?

Een werkgever kan zich bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een werknemer, het recht voorbehouden om de arbeidsvoorwaarden later te wijzigen of in te trekken. Dit heet een eenzijdig wijzigingsbeding en wordt schriftelijk bepaald in de arbeidsovereenkomst. Vereisten wijzigingsbeding Een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding maakt een kans wanneer de werkgever een zodanig zwaarwichtig belang heeft bij de wijziging van de arbeidsvoorwaarden dat dit boven het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, prevaleert. Uitgangspunt Weliswaar blijkt uit het arrest ‘Van der Lely/Taxi Hofman’ dat een werknemer verplicht is om in te stemmen met een redelijke functiewijziging vanwege gewijzigde omstandigheden, maar het doorvoeren van een wijziging in de arbeidsvoorwaarden zonder instemming van [...]

Door |2021-02-17T11:11:10+00:00vrijdag 23 november 2018|Categorieën: Werknemers|Tags: , |

Aanzegplicht bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

De aanzegplicht houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk informeert of deze wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Uitzonderingen op de aanzegplicht De aanzegplicht is alleen van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarbij het einde op een kalenderdatum is gesteld. Zo is de aanzegplicht niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de duur van een project, waarbij de arbeidsovereenkomst niet eindigt op een bepaalde kalenderdatum. Daarnaast geldt de aanzegplicht niet voor arbeidsovereenkomsten met een duur korter dan zes maanden en voor uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding. Aanzegplichtboete Mocht de werkgever niet hebben voldaan aan de aanzegplicht, dan is de werkgever de [...]

Door |2021-02-17T11:11:50+00:00maandag 19 november 2018|Categorieën: Werkgevers, Werknemers|Tags: , |
Go to Top