Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer?

De rechten en plichten van een werknemer zijn vastgelegd in het Nederlandse arbeidsrecht. Hieronder worden de belangrijkste rechten en plichten van een werknemer uiteengezet. Werk verrichten Een werknemer is verplicht om de overeengekomen arbeid zelf, naar beste vermogen te verrichten en redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever op te volgen. Disciplinaire maateregelen kunnen volgen wanneer een werknemer weigert gehoor te geven aan de redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever. Loon Een werknemer heeft recht op salaris. Iedere werknemer van 21 jaar en ouder heeft recht op een minimumloon dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Vakantie Een werknemer heeft recht op een minimum aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren [...]