Deel dit artikel

Loon bij ziekte

Is een werknemer niet in staat om arbeid te verrichten vanwege ziekte? Dan heeft de werknemer in het eerste ziektejaar recht op 70% van zijn loon en minimaal op het minimumloon. In het tweede ziektejaar heeft een werknemer recht op minimaal 70% van het loon. De werkgever is bij het tweede ziektejaar niet verplicht om aan het minimumloon te voldoen. Dit geldt niet voor mensen die van het UWV ziekengeld ontvangen of als uitzendkracht werken.

Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op loon tot de vervaldatum van het tijdelijke arbeidsovereenkomst. Mocht de werknemer zich niet houden aan de controlevoorschriften en/of weigeren passende arbeid te verrichten, dan mag de werkgever het loon van de werknemer opschorten/stopzetten.

Re-integratie

Tijdens ziekte is een werknemer verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Zo moet een werknemer meewerken met de periodieke gesprekken met de bedrijfsarts en met de werkgever. Mocht een werknemer niet mee blijven werken aan zijn re-integratie, dan mag de werkgever hem in het uiterste geval ontslaan.

Arbozorg

Tijdens ziekte hebben deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nul-urencontract recht op Arbozorg. Hoe de Arbozorg wordt georganiseerd wordt bepaald door de werkgever in overleg met de werknemer. Arbozorg wordt geleverd door een arbodienst, bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of een arbeids- en organisatie deskundige.

Vakantie bij ziekte

Een werknemer blijft tijdens ziekte vakantiedagen opbouwen. Een werknemer mag op vakantie tijdens zijn ziekte, tenzij de vakantie zijn herstel zal belemmeren. Om dit te kunnen beoordelen, dient advies bij de bedrijfsarts te worden ingewonnen. Werkgever en werknemer bepalen zelf of de medewerker op vakantie mag. In principe dient een werknemer ook voor een vakantie tijdens ziekte vakantiedagen op te nemen.

Ontslag bij ziekte

De werkgever mag een werknemer tijdens ziekte niet zomaar ontslaan. Het ontslagverbod geldt minimaal de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Mocht een werknemer ingaan op een voorstel van de werkgever om tijdens ziekte met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, dan loopt de werknemer het risico dat hij geen uitkering van het UWV krijgt.

Wanneer de werknemer langer dan twee jaar ziek is, mag de werkgever de werknemer ontslaan. De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en/of een voorstel aan werknemer doen om ‘met wederzijds goedvinden’ uit elkaar te gaan. In het tweede geval wordt er een beëindigingsovereenkomst opgesteld. 

Om een ontslagvergunning van het UWV na de doorbetalingsverplichting te verkrijgen moet een werkgever aannemelijk maken dat aan de hierna volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de werknemer het werk waarvoor hij is aangenomen niet meer kan doen;
  2. werkgever en werknemer hebben voldoende geprobeerd om te zorgen dat werknemer weer aan het werk gaat, maar dat toch niet lukt;
  3. een ander of aangepast werk is niet voor handen, ook niet na het volgen van een opleiding of cursus door de werknemer.

WIA en arbeidsongeschiktheid

Na de periode van loondoorbetaling bij ziekte kan een werknemer aanspraak maken op een WIA-uitkering tenzij de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Mocht aan de werknemer een WIA-uitkering worden onthouden, dan komt de werknemer mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. 

Meer weten? Win tijdig advies in bij Advocatenkantoor Kouvarnta wat in jouw situatie goed is om te doen.

Meer weten over de rechten en plichten van werknemers bij ziekte?
Neem vrijblijvend contact op:

STUUR WHATSAPP BERICHT
BEL DIRECT 0633420565


Meer arbeidsrecht informatie voor werknemers