Deel dit artikel

De rechten en plichten van een werknemer zijn vastgelegd in het Nederlandse arbeidsrecht. Hieronder worden de belangrijkste rechten en plichten van een werknemer uiteengezet.

Werk verrichten

Een werknemer is verplicht om de overeengekomen arbeid zelf, naar beste vermogen te verrichten en redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever op te volgen. Disciplinaire maateregelen kunnen volgen wanneer een werknemer weigert gehoor te geven aan de redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever.

Loon

Een werknemer heeft recht op salaris. Iedere werknemer van 21 jaar en ouder heeft recht op een minimumloon dat jaarlijks wordt geïndexeerd.

Vakantie

Een werknemer heeft recht op een minimum aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Bij een fulltime dienstverband van minimaal één jaar heeft een werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Een werknemer dient met zijn werkgever te overleggen over het opnemen van de vakantiedagen. In een CAO kunnen de beschikbare vakantieperioden zijn vastgelegd.

Reiskostenvergoeding

Een werkgever is niet verplicht om reiskosten te vergoeden. Het is wettelijk niet vastgesteld dat een werknemer recht heeft op een reiskostenvergoeding. Mocht in de arbeidsovereenkomst een reiskostenvergoeding zijn afgesproken, dan worden doorgaans de gemaakte kilometers tot maximaal €0,19 vergoed.

Arbeidsomstandigheden

Een werknemer heeft recht op informatie over professionele onderssteuning bij gezond en veilig werken, voorlichting over de werkzaamheden, risico’s en maatregelen en bescherming tegen onveilige of ongezonde werksituaties. Zo dient een werkgever onder meer aan een werknemer alle benodigde veiligheidsinstructies te geven, materialen te verschaffen en aan de verplichtingen uit de Arbowet te voldoen. De werkgever moet ook de materialen en het bedrijfspand goed onderhouden en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften.

Een werknemer moet kennis uit zijn opleiding en instructies van de werkgever toepassen, de hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken, de veiligheidsvoorschriften opvolgen, meewerken aan een goede uitvoering van het arbobeleid, gevaren voor de veiligheid of gezondheid bij de werkgever melden, instructies en cursussen op het gebied van gezond en veilig werken opvolgen.

Win tijdig advies in bij Advocatenkantoor Kouvarnta wat in jouw situatie goed is om te doen.

STUUR WHATSAPP BERICHT

Meer informatie voor werknemers